Kaikkia alkoholiriippuvuudesta toipuvia/toipuneita ei voida niputtaa aivosairaiksi alkoholisteiksi

YHTEISKUNNASSAMME elää voimakas käsitys siitä, päihderiippuvuus on krooninen (parantumaton) aivosairaus. Tämän näkemyksen mukaan jo varhainen ongelmakäyttö on merkki siitä, että yksilö sairastaa kroonista alkoholismisairautta ja on alkoholisti. Aivosairauspuhe näkyy paitsi sosiaalisen median keskusteluissa myös ihan tavallisissa kohtaamisissa arjessa ja perinteisessä mediassa. Jopa ALKON etusivulla kerrotaan, että alkoholiriippuvuus on aivojen sairaus.

EI OLE harvinaista, että varhaiseen ongelmakäyttöönsä havahtuva henkilö hakee apua terveyskeskuksesta, josta hän ensimmäisellä käynnillä saa mukaansa Antabus-lääkepurkin, jonka kyljessä lukee alkoholismin hoitoon. Antabus-lääke on erittäin hyvä lääke tietyissä tilanteissa. Mutta se, että omaehtoisesti varhaiseen ongelmaan apua hakeva henkilö määritellään alkoholistiksi heti, kun hän hakee apua, ei välttämättä ole hyvä asia.

ERILAISISTA stigmanpoistokampanjoista huolimatta alkoholin ongelmakäyttöön ja alkoholiriippuvuuden diagnoosiin liittyy yhteiskunnassamme yhä vahva kielteinen leima. Stigma elää sitkeänä valitettavasti myös sote-palveluissa. Luokitellaanko nykyään syystä tai toisesta alkoholia liikaa käyttävä henkilö ehkä liiankin herkästi kroonista alkoholismisairautta sairastaviksi alkoholisteiksi, joka kantaa mukanaan elinikäistä sairaudesta johtuvaa retkahdustaipumusta?

ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN tutkimuksen perusteella yksilön alkoholinkäyttöä voidaan mustavalkoisen joko-tai-asetelman sijasta kuvata muutoksen jatkumona, jossa yksilön positio vaihtelee päihteidenkäytön aikana. (Vaillant 1995; 2003)

ALKOHOLIONGELMAN Käypä hoito -suosituksen (2018) mukaan alkoholiongelma vaihtelee asteeltaan. Siinä vaiheessa, kun tullaan riskikäytön vaiheeseen, olisi hyvä havahtua ongelman pahenemisen ehkäisemiseksi.

SUOMESSA käytössä olevassa ICD- tautiluokituksessa erotetaan alkoholin haitallinen käyttö ennen varsinaista alkoholiriippuvuutta. Kansainvälisessä DSM tautiluokituksessa varsinaisessa riippuvuudessa erotetaan lievä, keskivaikea ja vakava riippuvuus (Heather ym. 2022, 87–88).

ALKOHOLIONGELMAN ja -riippuvuuden kehitys alkaa kokeilu- ja satunnaiskäytöstä edeten tapakäyttöön, mikäli juominen muuttuu säännölliseksi.
Tapakäytöstä riippuvuuden jatkumo etenee helposti suurkulutukseen, riskikäyttöön sekä ongelmakäyttöön, mikäli kehittyvään alkoholiongelmaan ei havahduta viimeistään riskikäytön vaiheessa. (Alkoholiongelman Käypä hoito -suositus 2018; Heikkinen-Peltonen 2019.)    

VARSINAINEN riippuvuus kehittyy lievästä keskivaikeaan alkoholiriippuvuuteen ja lopulta vakavaan riippuvuuteen. Mitä vakavampi riippuvuus on, sitä todennäköisemmin siihen voi liittyä myös delirium tremens eli alkoholipsykoosi. Jatkumon loppupäähän voidaan sijoittaa alkoholidementia ja kuolema. (Heikkinen-Peltonen 2019.)   

PÄIHDETUTKIMUKSESSA ja päihdetyön kentällä käydään keskustelua siitä, kuinka päihderiippuvuuden olemus tulisi käsittää.  Tutkimuksessa ei vallitse yhteisymmärrystä alkoholiongelman luonteesta. Usein vastakkain asettuvat alkoholiriippuvuuden kroonista luonnetta ja relapsialttiutta painottava aivosairausmalli (Brain Disorder Model of Addiction) ja muut psyykkisiä ja sosiaalisia seikkoja painottavat mallit. (Heather ym. 2022, 87–88; Uusitalo 2017.)

ON SELVÄÄ, että varsinkin pitkälle edenneeseen riippuvuuteen liittyvät aina aivokuvissakin näkyvät aivotason muutokset. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida todeta, että jo orastavaa ongelmakäyttöä tai varhaista riippuvuutta olisi perusteltua käsittää heti alkajaisiksi kroonisena alkoholismisairautena ja aivosairautena.

ADDIKTIOTUTKIMUS ei ole päässyt yksimielisyyteen siitä, missä kohtaa riippuvuuden janaa alkoholiongelman voi perustellusti käsittää kroonisena aivosairautena. Voitaneen ajatella, että mitä pidemmällä yksilö janalla on, sitä todennäköisemmin alkoholiriippuvuus alkaa näkyä aivoissa muutoksina.

VARHAISEN koetun riippuvuuden ja alkoholin ongelmakäytön ollessa kyseessä voi olla perustellumpaa hahmottaa kehittyvää ongelmaa toisin.

ALKOHOLIONGELMAN alkaminen, kehittyminen ja toipuminen kulkevat yksilöllisiä polkuja. Niistä muodostuu jatkumo, jossa alkoholin käyttöön liittyvät muutokset tapahtuvat hyvin monin eri tavoin. Tästä johtuen myös tapa toipua on luonnollisesti erilainen. (Kuusisto 2010, 65)

RIIPPUVUUSTUTKIMUKSEN mukaan ei ole olemassa yhtä alkoholiongelmaa, vaan on olemassa syntyhistorialtaan ja asteeltaan erilaisia alkoholiongelmia, joista toipumiseen on luontevaa käyttää erilaista tukea. (Kuusisto 2010, 65.)

SOBERISTI tarjoaa varhaisille havahtujille muutosvalmennusta ja voimavarakeskeistä matalan kynnyksen terapeuttista tukea yksilötapaamisina sekä ryhmämuotoisena vertaistukena. Soberistin vertaisryhmiä ohjatessa kuulee hyvin usein, että krooniseen alkoholismi ja aivosairauspuheeseen liittyvä voimakas stigma estää varhaisia havahtujia hakeutumaan avun piiriin.

SOBERISTIN asiakkaiden tilanne on usein seuraavanlainen: kuormittavassa elämäntilanteessa alkoholia käytetään lääkkeenä pahaan oloon tai haasteellisessa elämäntilanteessa selviytymiseen. Näillä omaehtoisilla varhaisilla havahtujilla hyppy elämäntilanteeseen liittyvästä ongelmakäytöstä tai lievästä koetusta riippuvuudesta kroonisen alkoholistin kategoriaan on liian suuri.

OSA varhaisista havahtujista ei halua kertoa ongelmaansa, toipumistaan ja elämänmuutostaan sairausnarratiiviin. Sen sijaan he haluavat sanoittaa selviytymistarinansa toisin, esimerkiksi elämäntilanteen haasteena, josta on toivuttu spontaanisti (ilman vertaistukea tai päihdehoitoa) tai päästy alkoholivapaaseen elämään kiinni vertaistuen avulla.

ALKOHOLIONGELMAN Käypä hoito -suosituksen (2018) mukaan tavoitteena on havaita alkoholin ongelmakäyttö varhain, ennen kuin siitä aiheutuu fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja. Tämä on perusteltua niin inhimillisen kärsimyksen kuin yhteiskunnallisten kustannustenkin ehkäisemiseksi. Myös Päihde- ja riippuvuusstrategia vuoteen 2030 korostaa varhaista havahtumista ja sen tueksi kehitettäviä matalan kynnyksen helposti saavutettavia päihdepalveluja.
Tähän tarpeeseen vastaa Soberisti-palvelu.

Tekstin alkua muokattu 3.11.2023.

Piia Koivumäki


Piia Koivumäki
Addiktioasiantuntija, väitöskirjatutkija, Soberistin asiantuntija & vertaisvalmentaja

Lähteet

Alkoholiongelmat Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 21.08.2018 

Heather, Field, Moss, Satel, (2022) Evaluating the brain disease model of addiction. Routledge 2022.

Heikkinen-Peltonen. (2019) . Mieli ja terveys. Edita.  

Kuusisto (2010) Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen: Tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa. https://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7957-1

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 2023, 72-75, 100-104, 144-155. Savolainen ym.  Sanomapro.

Uusitalo (2021) Eettisiä näkökulmia päihderiippuvuudesta toipumisen tutkimukseen ja sen vaikutuksiin. niin & näin 2/21

Vaillant, George E. (1995) The natural history of alcoholism revisited. Cambridge: Harvard University Press.

Vaillant, George E. (2003) A 60-year follow-up of alcoholic men. Addiction, 98, 10431051.


Ira Koivu

Ira Koivu

Soberisti vuodesta 2015. Vapaa viinistä -kirjailija, muutosvalmentaja, yrittäjä. Soberistin missio on muuttaa käsityksiä alkoholista ja raittiista elämästä & tarjota vaihtoehto alkoholista vapautumiseen.
Työnantajat ovat havahtuneet alkoholiongelman ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin

Työnantajat ovat havahtuneet alkoholiongelman ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin

SUOMEN työpaikoilla on perinteisesti tarjottu apua alkoholiongelmaan siinä vaiheessa, kun ongelma on näkyvä ja siihen on puututtava. Hoitovaihtoehdot ovat olleet ohjaus työterveyteen ja mahdollisesti katkaisu- tai laitoshoitoon. SAMAAN aikaan työpaikoilla on iso joukko ihmisiä, jotka ovat tulleet riippuvaiseksi alkoholista, mutta ongelma ei vielä näy ulospäin. Harva heistä uskaltaa mennä työterveyteen kertomaan asiasta, ennen kuin on […]

“Olen saanut Soberistin valmennuksessa voimavaroja, motivaatiota ja minäpystyvyyden tunteen vaikuttaa omaan hyvinvointiini”

“Olen saanut Soberistin valmennuksessa voimavaroja, motivaatiota ja minäpystyvyyden tunteen vaikuttaa omaan hyvinvointiini”

OLEN Liisa, 59-vuotias yliopistotutkija ja -opettaja. Havahduin varmaankin jo kymmenkunta vuotta sitten siihen, että käytin liikaa alkoholia. OLIN ollut lähes raitis 40-vuotiaaksi saakka, mutta avioero, rankat elämänvaiheet ja alkoholistiperheen traumaattisten lapsuusmuistojen herääminen saivat minut tarttumaan oluttölkkiin näinkin myöhään. Riippuvuuteni kehittyi pikkuhiljaa, noin 10–15 vuoden aikana. Viimeisen viiden vuoden aikana voi puhua jo ongelmasta, sillä tissuttelin […]

Maailman paras alkoholiton punaviini

Maailman paras alkoholiton punaviini

Kaupan hyllystä löytyy nykyään vaikka kuinka paljon alkoholittomia oluita, jotka eivät maultaan juurikaan eroa maultaan holillisesta versiostaan. Omasta mielestäni ne ovat jopa parempia, kuin holilliset, mutta minä en ollutkaan mikään kova oluenjuoja. Viiniä kyllä kului kohtuuttoman paljon ennen kuin jätin alkoholin kokonaan. ILOKSENI myös hyviä alkoholittomia valko- ja kuohuviinejä löytyy ihan perusmarketistakin. Mutta ikävä kyllä […]

“Soberistissa resonoi erilainen ajattelu- ja puhetapa alkoholiriippuvuudesta”

“Soberistissa resonoi erilainen ajattelu- ja puhetapa alkoholiriippuvuudesta”

Esittelyssä Soberistin asiantuntija, valmentaja ja terapeutti Piia Koivumäki. Olen Piia Koivumäki ja soberisti. Ammatilliselta taustaltani olen filosofi, päihdesosiaalityöntekijä sekä psykologian ja päihdetyön opettaja. Olen myös parhaillaan voimavarakeskeisen lyhytterapian koulutuksessa. ROOLINI Soberistissa on toimia asiantuntijana, kehittäjänä, valmentajana sekä terapeuttisen tuen eli psykososiaalisen keskusteluavun antajana. LÖYSIN Soberistin muutama vuosi sitten Facebookista, jossa minulle alkoi tulla Soberistin mainoksia. […]

Päihdehoidon resurssit tulisi keskittää varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

Päihdehoidon resurssit tulisi keskittää varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

Alkoholiriippuvuuden varhainen tunnistaminen ja siihen annettava varhainen tuki ovat tärkeitä riippuvuuden voittamiseksi varhaisessa vaiheessa. Olemme liian pitkään kohdistaneet resurssimme pääasiassa pitkälle edenneeseen vakavaan päihderiippuvuuteen ja sen (laitos)hoitoon. Resurssien kohdentaminen lähinnä vakavan päihderiippuvuuden hoitoon ei ole järkevää, koska ehkäiseminen on perustellumpaa niin kustannuksiltaan kuin inhimillisen kärsimyksenkin kannalta.   Uudistettu sosiaalihuoltolaki (2023, 24 §) ja päihde- ja […]

Raitistumistarina: Join 5 litraa viiniä viikossa

Raitistumistarina: Join 5 litraa viiniä viikossa

Kaarina liittyi Vapaudu viinistä helposti ja ilolla -verkkokurssille vuodenvaihteessa. Hän kertoo nyt raitistumistarinansa: miten hänen alkoholiongelmansa kehittyi, ja miten hän onnistui vapautumaan alkoholista. HAVAHDUIN alkoholiongelmaani siinä vaiheessa, kun olin pari vuotta lääkinnyt työuupumustani viinillä. Tai olinhan minä tiedostanut riippuvuuteni jo aiemmin, mutta en ollut valmis lopettamaan.Alkoholi oli minulle selviytymiskeino. Sen avulla sinnittelin itselleni sopimattomassa työssä […]

Soberistin online- ja mobiilisovellus ratkaisee päihdehoidon haasteet globaalisti

Soberistin online- ja mobiilisovellus ratkaisee päihdehoidon haasteet globaalisti

Soberisti Oy tiedottaa                                                                 22.3.2023 Yksi isoimmista haasteista alkoholiriippuvuuden hoidossa yksilön ja yhteiskunnan kannalta on, että apua saavat vain ne, jotka ovat pohjalla. Ennaltaehkäisyyn ja varhaisen vaiheen apuun ei ole riittävästi panostettu. Nykyiset varhaisen vaiheen hoitomenetelmät eivät vastaa toiseen isoon haasteeseen: ne, joiden ongelma ei vielä näy ulospäin, eivät hae apua leimautumisen pelossa — eivätkä he […]

”Hyvä äiti ei juo” ja muita uskomuksia

”Hyvä äiti ei juo” ja muita uskomuksia

NAISTENPÄIVÄNÄ on syytä nostaa esiin tasa-arvo-ongelmat liittyen alkoholiin ja päihdehoitoon. YHTEISKUNNASSAMME suhtaudutaan eri tavalla naisen ja miehen juomiseen, ja etenkin äidin ja isän alkoholinkäyttöön ja niistä syntyviin ongelmiin. ÄIDIT tiedostavat tämän, ja se estää heitä hakemasta apua ajoissa. Yhä useampi nainen tissuttelee kotona salaa. Tutkimukset paljastavat, että naisten alkoholikuolemat ovat nelinkertaistuneet 20 vuodessa. NAISEN ja etenkin äidin ongelmajuominen […]

Joonas oli 7 vuotta absolutisti, kunnes alkoi epäillä, oliko hänellä sittenkään ongelmaa

Joonas oli 7 vuotta absolutisti, kunnes alkoi epäillä, oliko hänellä sittenkään ongelmaa

“MINULLE oli tärkeää saada apua oikeasti anonyymisti, mutta kuitenkin niin, että saan olla porukassa.”

Eroon alkoholista helposti ja ilolla – ja tarjoushintaan!

Eroon alkoholista helposti ja ilolla – ja tarjoushintaan!

OLEMME tänä syksynä saaneet viikoittain viestejä ihmisiltä, jotka haluavat eroon alkoholista, ja mukaan vuoden kestävään muutosvalmennukseemme. Alkoholin lisäksi heillä on toinenkin ongelma: heillä ei ole tilillä tarpeeksi rahaa ostaa kurssia, eikä luottokortilla katetta. SOBERISTIN palveluun ei vielä ole mahdollista saada palveluseteleitä tai maksusitoumuksia, ja on ymmärrettävää, ettei läheskään kaikilla halukkailla ole varaa kerralla maksaa kurssia. […]

Soberisti ja Digisairaala aloittivat yhteistyön

Soberisti ja Digisairaala aloittivat yhteistyön

Digitaalisia lääkäripalveluja tarjoava Digisairaala ja alkoholiriippuvuuden online-palvelu Soberisti aloittavat yhteistyön. Yhteistyön tarkoituksena on edistää palvelujen tavoitettavuutta ja madaltaa kynnystä avun hakemiseen varhaisen vaiheen alkoholiriippuvuuteen. ­­­­­­­– Asiakkaamme ovat koulutettuja ja työssäkäyviä ihmisiä, jotka ovat havahtuneet riippuvuuteensa suhteellisen varhaisessa vaiheessa. Heidän ongelmansa ei vielä näy ulospäin, joten he eivät ole valmiita menemään työterveyteen puhumaan tilanteestaan. Soberistin palvelussa […]