Soberistin online- ja mobiilisovellus ratkaisee päihdehoidon haasteet globaalisti


Soberisti Oy tiedottaa                                                                 22.3.2023


Yksi isoimmista haasteista alkoholiriippuvuuden hoidossa yksilön ja yhteiskunnan kannalta on, että apua saavat vain ne, jotka ovat pohjalla. Ennaltaehkäisyyn ja varhaisen vaiheen apuun ei ole riittävästi panostettu.

Nykyiset varhaisen vaiheen hoitomenetelmät eivät vastaa toiseen isoon haasteeseen: ne, joiden ongelma ei vielä näy ulospäin, eivät hae apua leimautumisen pelossa — eivätkä he saa maksusitoumuksia tuhansien eurojen hoitoihin. Niinpä he jatkavat juomista ja ongelma pahenee.

Se että päästämme ongelman pahenemaan, maksaa pelkästään Suomessa jopa 3 miljardia euroa vuodessa. USAssa kustannus on 223,5 miljardia dollaria.

Suomessa alkoholin vuoksi ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen hinta on 900 miljoonaa euroa vuodessa. Alkoholista johtuvat poissaolot maksavat työnantajille 282–424 miljoonaa euroa vuodessa.


Soberistin online- & mobiilipalvelu tulee ratkaisemaan ongelman

Soberisti® -metodi perustuu moderniin tutkittuun tietoon, muutosjohtamiseen, kokemuksiin ja holistiseen näkökulmaan. Meidän palvelumme on tavoitettavissa 24/7 ja apu on käsillä heti, kun motivaatiopiikki iskee.

Soberistin mobiilipalvelu tulee tarjoamaan asiakkailleen enemmän, kuin yksikään markkinoilla oleva raitistumissovellus tätä ennen.

Se tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan yhteisöön ja vertaistapaamisiin AIDOSTI anonyymisti. Lisäksi sovellukseen tulee dating-osio, jossa alkoholista vapautuneet sinkut voivat etsiä kaltaistaan kumppania!

Mikä hienointa: se tarjoaa mahdollisuuden löytää läheltä vertaisiaan – missä päin maailmaa tahansa ja milloin tahansa!


Aloite on tullut asiakkailta

Soberisti on auttanut satoja suomalaisia vapaaksi päihderiippuvuudesta vuodesta 2021.
Tähän saakka palvelu on toiminut verkkosivuille koodattuna, mutta haasteena on ollut se, etteivät kaikki asiakkaat uskalla tulla yhteisöön ja vertaistapaamisiin.

Etenkin tunnetut ja merkittävissä rooleissa toimivat henkilöt jättävät nämä osiot väliin, sillä eivät halua tulla tunnistetuiksi. He pelkäävät – kuten kaikki varhaisessa vaiheessa apua hakevat – alkoholistiksi leimautumista.

Asiakkaillamme on ollut käytössä I am sober -sovellus, mutta he eivät koe sitä omakseen. He toivovat, että Soberistin palvelu olisi omassa taskussa, omana sovelluksenaan aina käytettävissä.

OLEMME RYHTYNEET TOIMEEN:
Soberistin mobiilisovellus tulee ylittämään asiakkaiden toiveet moninkertaisesti!
Soberistin online- ja mobiilipalvelu on äärimmäisen matalan kynnyksen palvelu, jossa ei ole pelkoa leimaantumisesta. Vertaistapaamisiin ja yhteisöön voi osallistua aidosti anonyymisti, avattarin.

Kaikki Soberistin nykyiset ja tämän vuoden aikana mukaan tulevat verkkokurssiasiakkaat saavat mobiilisovelluksen kaikkine herkkuineen maksutta käyttöönsä.
 

TULOSSA:


**

Soberisti online and mobile solution will solve the challenges of substance abuse treatment globally

One of the biggest challenges in the treatment of alcohol addiction from the point of view of the individual and society is that only those who are at the rock bottom get help. Not enough has been invested in prevention and early-stage help.

Current early-stage treatment methods do not meet another big challenge: those whose problem is not yet visible, do not seek help for the fear of stigmatization – and do not receive payment commitments for expensive treatments. Therefore, they just keep drinking and the problem gets worse.

Letting the problem get worse costs up to 3 billion euros a year in Finland alone.

 In the USA, the cost is 223.5 billion dollars.


Soberisti® -online & mobile service will solve the problem!


Our service is available 24/7 and help is available immediately when the motivation spike hits.

Soberisti-mobile service offers its customers more than any other sobriety application on the market.
It offers the opportunity to join the community and peer meetings TRULY anonymously. In addition, the application will have a dating section where “sober singles” can find each other.

Best of all: it offers the opportunity to find close matches – anywhere in the world, at any time!


A modern method based on research and experience

We offer early help to those whose problem is not yet visible on the outside. The Soberisti® method is based on modern researched knowledge, change management, experiences, and a comprehensive perspective.

With the help of Soberisti, you can get sober secretly, truly anonymously and with ease & joy!
Our service is available for anyone, anytime and anywhere!

The initiative came from customers

Soberisti has helped hundreds of Finns free from alcohol addiction since 2021. Until now, it has operated as an online service coded for websites, but the challenge has been that not all customers dare to come to the community and peer meetings.

They are afraid that they will be recognized and their secret will be revealed.

Our customers have used the I am Sober application, but they do not experience it as their own. They hope that Soberist’s service would be in their pocket, always available as its own application.


SO WE HAVE TAKEN ACTION:

We have started the development of the mobile application. Soberist’s mobile application will exceed customers’ wishes many times over.

Soberist’s online and mobile service is an extremely low-threshold service where there is no fear of being stigmatized. You can participate in peer-to-peer meetings and the community truly anonymously, with an avatar!

All Soberistis current online course customers and those who joines this year to the online course will get the mobile app with all its goodies for free.

Whats next?